>

Wedstrijdreglement

MC = MConcept BV

 1. MC organiseert wedstrijden voor diverse opdrachtgevers, dewelke in verschillende media en titels kunnen gepubliceerd worden, in print en/of online, waarbij binnen eenzelfde wedstrijd gebruik kan gemaakt worden van een of meerdere puzzels of type puzzels, en waarbij binnen een bepaalde periode, bepaalde prijzen kunnen gewonnen worden. De wedstrijden veronderstellen een contactneming van de deelnemer via een 0905 nummer, via sms met een GSM of online via een toestel naar keuze.
 2. De deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.
 3. Het wedstrijdreglement kan door iedereen worden gedownload op www.mconcept.be en opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en een aan zichzelf geadresseerde omslag, dat wordt toegezonden aan MC op het volgend adres: MConcept BV, Desguinlei 90 bus 12B, 2018 Antwerpen, en ten laatste acht dagen na de einddatum van de betrokken wedstrijd.
 4. MC kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.
 5. De prijs van 1 oproep, 1 SMS of een online deelname wordt bij elke wedstrijd duidelijk en op een zichtbare plaats vermeld.
 6. Voormelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste gelegd worden van, of gerecupereerd worden bij MC.
 7. De keuze van de winnaars berust enerzijds op een correct antwoord van de deelnemer en anderzijds op toeval; de winnaar(s) worden ad random gekozen via de computer.
 8. Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald en de verzending is gebeurd, ziet MC af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzend- of transportkosten worden gedragen.
 9. MC kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. MC kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele beschadigingen.
 10. MC personeelsleden, MC bedrijfsleiders en partijen (personeelsleden/bedrijfsleiders) waar MC op zelfstandige basis mee samenwerkt voor desbetreffende acties, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
 11. Door deel te nemen aan de wedstrijd via 0905 of SMS of online geeft de deelnemer de toestemming aan MC om aan de hand van zijn/haar telefoonnummer zijn/haar thuisadres en naam op te zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs/prijzen te kunnen bezorgen.
 12. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 25 mei 2018. De Gebruiker heeft, zoals bepaald in deze wet, het recht op inzage, verbetering en schrapping van gegevens mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan MC.
 13. MC mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. De persoonsgegevens die de deelnemer aan MC meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van MC en worden verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer, direct marketing, marktonderzoek en ter preventie van fraude en inbreuken.
 14. Elke poging tot fraude wordt bestraft met uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege MC. Prijzen/reizen/tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en zijn niet om te zetten in valuta.
 15. Voor vragen over de wedstrijd kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met MC op 03 216 46 84. Wedstrijdvragen of winnaars worden telefonisch niet meegedeeld.
 16. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan MConcept BV, Desguinlei 90 bus 12B, 2018 Antwerpen, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.
 17. MC maakt de winnaars van elke actie bekend via de daarvoor beschikbaar gestelde kanalen van desbetreffende opdrachtgevers waarvoor de wedstrijden georganiseerd worden.
 18. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd. Dit kan echter buiten de wil van MC om een zekere vertraging oplopen. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld. Indien desbetreffende prijzen buiten de wil om van MC niet meer beschikbaar zouden zijn kunnen ter vervanging gelijkwaardige producten geleverd worden.
 19. Alle prijzen blijven twee maanden ter beschikking van de winnaar(s) vanaf de datum dat de winnaar persoonlijk is verwittigd. Bij niet afhaling binnen deze gestelde termijn vervallen zijn rechten op desbetreffende